این دوره مخصوص کودکان بین 8 تا 12 سال است که به مدرسه می روند و به همین جهت در اين دوره از سري کتاب های Family and Friends به دلیل تمرکز بیشتر آنها بر دو مهارت خواندن و نوشتن استفاده می شود.